21.8 C
Perth
December 12, 2019

(AIG) Karachi Shahid Hayat